Nie prowadzę sklepu internetowego, ale umożliwiam dokonanie zakupu mojej książki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prezentacja produktu odbywa się na stronie: https://magdalenagiedrojc.pl/slonce-za-zakretem.

Przedmiotem sprzedaży jest e-book „Słońce za zakrętem”, dostępny w trzech formatach: pdf, epub, mobi (do wyboru).

Cena produktu przedstawiona na wskazanej stronie podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

W celu zakupu e-booka należy złożyć zamówienie drogą mejlową na adres: kontakt@magdalenagiedrojc.pl. W informacji zwrotnej klient otrzymuje numer konta bankowego oraz informacje dotyczące prawidłowo wypełnionego przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje mejl z zakupionym e-bookiem w załączniku.

Kilka spraw formalnych

1. Informacje o produkcie podane na stronie internetowej: https://magdalenagiedrojc.pl/slonce-za-zakretem nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

2. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli klienta zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu, klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. Klient może się zapoznać z regulaminem sprzedaży w każdej chwili, link do strony znajduje się na dole strony głównej. Link do regulaminu klient otrzymuje również w mejlu wraz z numerem konta i danymi do przelewu. Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu i zawarcie umowy sprzedaży.

4. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest mejlem, w załączniku którego znajduje się zakupiony e-book. Wysyłka e-booka nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

5. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży produktów zakupionych przez klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia należy kontaktować się ze sprzedawcą, używając następujących danych kontaktowych: kontakt@magdalenagiedrojc.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

7. Produkty oraz usługi świadczone przez sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną sprzedawcy. Klient, akceptując niniejszy regulamin, uznaje, że całość praw autorskich należy do sprzedawcy i podlegają prawnej ochronie.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych klienta jest Magdalena Giedrojć, zwana w regulaminie także sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z administratorem można, używając mejla: kontakt@magdalenagiedrojc.pl

1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
b) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
d) kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
e) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

4. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.